0 (505) 405 49 39
0 (352) 336 28 36

caksoy@kaytim.com

İş ve Sosyal Güvenlik Denetimi Hizmetlerimiz


İş ve Sosyal Güvenlik mevzuat değişiklikleri ve yargı kararları ile sürekli güncellenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda karşılaşılan idari yaptırımlar telafisi güç zararlara neden olabilmektedir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme cezası, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar ön görülmüştür. Bu noktada tarafımca yapılan ön denetim; risklerin ortaya konulması açısından önem taşımakta, yapılabilecek incelemelere karşı olası kayıpların engellenmesine yardımcı olmaktadır.

 

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında, mevzuata uygun bir yapılanma, risklerin önceden tespit edilerek doğru planlanmasıyla mümkündür. Danışan Firmalarımızda özlük dosyaları, İş sözleşmeleri, yönetmelikler, talimatlar çalışma saatleri, ara dinlenmeler, fazla çalışma, hafta tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil, yıllık izin süreçleri, fesih dosyaları, Arabuluculuk süreçleri, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları, fesihnameler, istifalar, bordroların kontrolü, Bordro – bildirgeler kontrolleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği evrak ve dosya kontrolüyle yerinde incelemeden sonra bazı evrakların kopyalarının alınması, çalışma bakanlığı müfettiş raporu şeklinde görülen uygunsuzluklar, bunlarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik maddeleri ve Yargıtay kararlarının yer aldığı detaylı rapor yazımı, ilgili tespitlerle ilgili evrak eklerinin rapor ekine elektronik ortamda ve çıktı olarak eklenmesi, yazılan raporla ilgili Yönetim – İnsan Kaynakları ekibine sunum ve eğitim yapılması sürecini kapsamaktadır.

 

Check-up raporu, mevcut risklerin tespit edilmesinde ve çeşitli avantajların belirlenmesinde yol göstericidir. Söz konusu rapor Sosyal İş Müfettişi, Teknik iş Müfettişi ve SGK Müfettişi gözüyle hazırlanıyor olup, olası denetimlerde risklerinizi en aza indirebilirsiniz.

 

Hizmet Sürecimiz

·         Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi veya uygunluklarının kontrol edilmesi

·         Ücret ödemelerinin – Banka listelerinin kontrolü,

·         Ücretten sayılan yan hakların ödeme süreçleri,

·         Ücretten yapılan kesintilerin gerçekleştirilmesi,

·         Gelir vergisinden istisna edilen ödemeler,

·         Sakatlık indirimi bildirimi,

·         Çıkış işlemlerinde tazminat, yıllık ücretli izin ve diğer hakedişlerin ödemeleri,

·         İşverene sağlanan sigorta primi desteği ve uygulamaların takip edilmesi,

·         İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği ve uygulamaların takip edilmesi,

·         Hafta tatili çalışması ve ücretlendirmesinin hesaplanması,

·         Yıllık ücretli izin uygulamaları,

·         Günlük – haftalık çalışma saatlerinin kanuniliğinin kontrolü

·         Ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma bildirimleri,

·         Mazeret izinleri (ücretli, ücretsiz) uygulamaları,

·         Analık izin uygulamaları,

·         Kanun’da belirtilen diğer izinler,

·         SGK aylık prim bildirgeleri,

·         SGK teşviklerinin tanımlanması ve kontrolü,

·         Eksik gün bildirimleri evraklarının kontrolü,

·         İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri,

·         Engelli personel istemi ve bildirimleri,

·         Aylık iş gücü çizelgelerinin bildirimleri,

·         Yabancı uyruklu personel izin başvuruları, takibi ve bildirimleri (çalışma izni işlemleri)

·         Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi, (çarşaf bordro- yasal defter uyumu)

·         Şirket tarafından İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında talep edilen görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,

·         Şirketin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konularında hazırlayacağı yazıların - dilekçelerin incelenmesi ve içeriğe katkıda bulunulması,

·         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,

·         İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi,

·         Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunularak görüş bildirilmesi,

·         İşçi - İşveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunulması, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususların yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,

·         Sosyal Sigorta, İş Hukuku Mevzuatı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında şirketlere danışmanlık yapılması,

·         İşyerinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması,

·         İş ve Sosyal Güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksikliklerin raporla yönetime sunulması,

·         İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi,

·         İş kazalarından meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık,

·         Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü (Arabuluculuk süreçleri),

·         İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,

·         Toplu işten çıkarmalarda danışmanlık,

·         Üst Düzey Yöneticiler ve şirketler arasındaki koruyucu anlaşmaların (rekabet etmeme, gizlilik, vb.) hazırlanması ve uygulama sorunlarında çözüm ortaklığı,

·         Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı hizmetleri.

·         SGK ve İŞKUR ve Çalışma Müdürlüğündeki teftiş süreçlerinde destek,

·         SGK ve İŞKUR ve Çalışma Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları konusunda itirazların yapılması,

·         Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaların yapılması,

·         Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaların yapılması,

·         İş Güvenliği Uzmanı ve OSGB ile koordineli çalışma

·         İSG Katip çalışma saati kontrolü ve denetimi

·         İş Güvenliği evraklarının, eğitimlerin, KKD zimmetlerinin, periyodik sağlık kontrollerinin, makine – ekipman ve tesisatların periyodik kontrol takibi ve denetimi

·         İş Güvenliği talimatlarının, MSDS Formlarının hazırlanmasına danışmanlık ve denetimin yapılması

·         İş kazası bildirimlerinin yapılması ya da kontrolü

·         Çalışan temsilcisi seçim işlemleri

·         Taşeron – Outsource Hizmet Sağlayıcıların Yönetim Sisteminin Kurulması ve Denetimi